KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLETİŞİM FORMUNUN DOLDURULMASI KAPSAMINDA WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ AYDINLATMA METNİ

İşveren            (Veri Sorumlusu)        :

(Kısaca “…”)

Web sitemizi ziyaret eden siz ziyaretçilerimiz tarafından erişim esnasında bazı menülerde işlem yapılması durumunda işlenebilecek olan aşağıda belirtilen kısıtlı sayıdaki kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen hükümler ile web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” bölümünde yer alan Gizlilik Politikamıza uygun olarak işlenmekte, mevzuatın öngördüğü tüm tedbirler alınmak suretiyle en üst düzeyde korunmaktadır.

1-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz;

“www……” adresindeki web sitemizin iletişim formu kısmında yer alan ve toplanan kimlik ve iletişim verileriniz sizlere geri dönüş sağlayabilmek adına iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca işlenmektedir.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen Kişisel Verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır.

2-Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

Kişisel verilerin aktarımında Kanunun 8. ve 9. maddelerini göz önünde bulundurarak veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

3-Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 1. Maddesinde  belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere; sitemiz üzerinde yer alan elektronik ortamda doldurduğunuz form ile toplanmaktadır.

Bu kapsamda; yukarıda işleme amacı belirtilen kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; kişisel verileriniz açık rızanızın alınması hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

4- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;   

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13/1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, başvuru formu ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri eksiksiz doldurarak …….. adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla  veya ……. ……..   adresine güvenli elektronik imza  ile veya  ……. adresine mobil imza ya da daha önce bildirdiğiniz ve …….  sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.